Matthew 11:28

Matt 11 28 30 Chiasm Or Parallelism

Matt 11:28-30 chiasm or parallelism? Steve Long steve at allegrographics.com Mon May 17 13:44:55 EDT 1999   Luke 13.2,4 (was Re: aramaic influence) Luke’s Semitic Style Is there a chiasm or parallelism happening here?DEUTE PROS ME PANTES OI KOPIONTES KAI PEFORTISMENOI KAGW ANAPAUSW UMASARATE TON ZUGON MOU EF UMAS KAI MAQETE AP EMOUOTI PRAUS EIMI…