Revelation 13:15

Revelation 13.15 17

Revelation 13.15-17 Christian Naaktgeboren naak at rle.nupes.cefetpr.br Mon Jul 12 17:27:27 EDT 1999 EN XRISTWi IHSOU-Phil. 4:7 EN XRISTWi IHSOU-Phil. 4:7 CARIS UMIN KAI EIRHNH APO QEOU Revelation 13.15-17 is: 13.15 KAI EDOQH AUTW DOUNAI PNEUMA TH EIKONI TOU QHRIOU INA KAILALHSH H EIKWN TOU QHRIOU KAI POIHSH [INA] OSOI EAN MH PROSKUNHSWSIN THEIKONI TOU…