Acts 2:42

Acts 2 42  Three Or Four Concepts

Acts 2:42 RHutchin at aol.com RHutchin at aol.com Mon Apr 24 20:26:19 EDT 2000 Previous message: Shepherd 7,1 Next message: Fwd: Eszter andorka /introducing herself/ Acts 2:42 reads–HSAN DE PROSKARTEROUNTES THi DIDAXHi TWN APOSTOLWN KAI THi KOINWNIA, [KAI?] THi KLASEI TOU ARTOU KAI TAIS PROSEUXAIS.1. Could one read this as fellowship with the apostles, breaking…