Acts 22:17

Acts 22,17;18 Follow Up

[] Acts 22,17;18A Eddie Mishoe edmishoe at yahoo.com Thu Apr 8 23:31:21 EDT 2004   [] Acts 22,6 [] Acts 22,17;18A EGENETO DE MOI hUPOSTREYANTI EIS IEROUSALHM KAIPROSEUCOMENOU MOU EN TWi hIERWi GENESQAI ME ENEKSTASEI, KAI IDEIN AUTON LEGONTA MOI, SPEUSON KAIEXELQE EN TACEI EX IEROUSALHM,PROSEUCOMENOU MOU is identified as a Genitive Absolutebecause its subject…