Mark 5:7

Humor Or A Frozen Expression   Mk 5.7

hORKIZW MK 5:7 c stirling bartholomew cc.constantine at worldnet.att.net Sun Sep 22 17:43:45 EDT 2002   On 1 Corinthians 14:2 (WARNING) John 17 MARK 5:7 KAI KRAXAS FWNHi MEGALHi LEGEI: TI EMOI KAI SOI, IHSOU hUIE TOUQEOU TOU hUYISTOU; hORKIZW SE TON QEON, MH ME BASANISHiS.R.T. France (Mark, NIGTC) thinks that it is “surprising” that…