Hebrews 11:28

PEPOIHKEN In Heb. 11 28

Phil 1:28 hHTIS Iver Larsen iver_larsen at sil.org Wed Jan 9 03:31:37 EST 2002   Question about Manuscripts digest: January 08, 2002 > >> >Phil 1:27-18 hOTI STHKETE EN hENI PNEUMATI, MIAi YUCHi SUNAQLOUNTES THi> >PISTEI TOU EUAGGELIOU KAI MH PTUROMENOI EN MHDENI hUPO TWN ANTIKEIMENWN,> >hHTIS ESTIN AUTOIS ENDEIXIS APWLEIAS> >> >Does hHTIS refer…