John 19 25

Jo 19 25

Jo 19:25 Wieland Willker willker at chemie.uni-bremen.de Mon Oct 18 09:02:07 EDT 1999   A good Greek Bible 1 Timothy 2:12 Whenever I come across this sentence:Jo 19:25EISTHKEISAN DE PARA TW STAURW TOU IHSOU H MHTHR AUTOU KAI H ADELFH THSMHTROS AUTOU MARIA H TOU KLWPA KAI MARIA H MAGDALHNHI am reminded of a discussion…