Mark 3:29

the sense of ENOXOS ESTIN (Mk 3:29) Jeffrey B. Gibson jgibson000 at mailhost.chi.ameritech.net Sun Dec 5 22:35:18 EST 1999   help w. METAGGI(SAS) and Epiphanius (mildly off topic) help w. METAGGI(SAS) and Epiphanius (mildly off topic) In Mk 3:29 the author of Mark has Jesus proclaiming that anyone whoblasphemes against the Holy Spirit OUK EXEI…