Titus 2:1

Titus 2:1

[] DIDASKALIA and Titus 2:1 Jon Boyd boyd at huxcomm.net Mon Sep 8 23:21:35 EDT 2003   [] Grammar, Syntax, and Semantic terms [] DIDASKALIA and Titus 2:1 Dear friends,I have a question on the following passage:Titus 2:1-2aSU DE LALEI hA PREPEI THi hUGIANOUSHi DIDASKALIAi. PRESBUTAS NHFALIOUSEINAI, SEMNOUS, SWFRONAS . . .I’ve always taken it…