Titus 2:1

Titus 2:1

[] DIDASKALIA and Titus 2:1 Jon Boyd boyd at huxcomm.net Mon Sep 8 23:21:35 EDT 2003   [] Grammar, Syntax, and Semantic terms [] DIDASKALIA and Titus 2:1 Dear friends,I have a question on the following passage:Titus 2:1-2aSU DE LALEI hA PREPEI THi hUGIANOUSHi DIDASKALIAi. PRESBUTAS NHFALIOUSEINAI, SEMNOUS, SWFRONAS . . .I’ve always taken it…

Ephesians 2:3

Fwd  Ephesians 2 1 3

[] Fwd: Ephesians 2:1-3 John Butzu jbutzu at gmail.com Tue Mar 24 10:48:13 EDT 2009   [] Zhubert’s daily greek read [] Fwd: Ephesians 2:1-3 ———- Forwarded message ———-From: John Butzu <jbutzu at gmail.com>Date: Tue, Mar 17, 2009 at 10:01 AMSubject: Ephesians 2:1-3To: at lists.ibiblio.orgHello. Could someone please explain to me why in Ephesians 2:1…