Romans 15:18

Romans 15.18-19 Mark Goodacre M.S.GOODACRE at bham.ac.uk Tue Jul 13 06:17:45 EDT 1999   Revelation 13.15-17 Romans 15.18-19 Rom 15.18-19:OU GAR TOLMHSW TI LALEIN hWN OU KATEIRGASATO XRISTOS DI EMOU EIS hUPAKOHN EQNWN, LOGWi KAI ERGWi, EN DUNAMEI SHMEIWN KAI TERATWN, EN DUNAMEI PNEUMATOS [QEOU].NIV, RSV and NASB all translate with something like this: “I…