Galatians 4:9

[] Galatians 4:9 Stephen Walch swalchy at thewaytoyahuweh.com
Mon Oct 1 11:27:15 EDT 2007

 

[] trapeza [] Galatians 4:9 νῦν δὲ γνόντες θεόν, μᾶλλον δὲ γνωσθέντες ὑπὸ θεοῦ, πῶς ἐπιστρέφετε πάλιν ἐπὶ τὰ ἀσθενῆ καὶ πτωχὰ στοιχεῖα οἷς πάλιν ἄνωθεν δουλεύειν θέλετεNUN DE GNONTES QEON MALLON DE GNWSQENTES hUPO QEOU PWS EPISTREPHETE PALIN EPI TA ASQENH KAI PTWCHA STOICHEIA OIS PALIN ANWQEN DOULEUEIN QELETEHow does one understand Paul’s usage of the word ἄνωθεν (ANQEN) in this verse? Is Paul just strengthening the usage of πάλιν (PALIN)?Stephen Walch

 

[] trapeza[] Galatians 4:9

[] Galatians 4:9 George F Somsel gfsomsel at yahoo.com
Mon Oct 1 12:16:48 EDT 2007

 

[] Galatians 4:9 [] First Call: 11th Annual SBL E-Listers’ Meeting, Nov. 17th,20076 BDAG # 4. This verse is specifically cited. ἄνωθεν [ANWQEN] adv. of place (Trag., Hdt.+; ins, pap, LXX, En; TestSol 12:6 C; JosAs 21:4 [cod. A and Pal. 364]; ApcrEzk [Epiph 70, 10]; Just., Ath.).① in extension fr. a source that is above, from above (SIG 969, 63; PHib 110, 66; 107; 109; Gen 49:25; Josh 3:16; EpJer 61; En 28:2; TestSol 12:6 C; Philo, Rer. Div. Her. 64; 184, Fug. 138, Somn., 2, 142; Jos., Ant. 3, 158) σχισθῆναι ἀπʼ ἄ. ἕως κάτω [SXISQHNAI AP’ A. hEWS KATW] be torn fr. top to bottom Mk 15:38. For this ἄ. ἕως κάτω [A. hEWS KATW] Mt 27:51 (where ἀπʼ [AP’] is added by many witnesses, foll. Mk). ἐκ τῶν ἄ. ὑφαντὸς διʼ ὅλου [EK TWN A. hUFANTOS DI’ hOLOU] woven from the top in one piece (i.e. altogether without seam) J 19:23. Esp. from heaven (cp. ἄνω [ANW] 1 and schol. on Pla. 856e of the seer: ἄνωθεν λαμβάνειν τὸ πνεῦμα [ANWQEN LAMBANEIN TO PNEUMA]; Philo, Mos. 2, 69) ἄ. ἐκ τ. οὐρανοῦ [A. EK T. OURANOU] J 3:27 v.l. ὁ ἄ. ἐρχόμενος [hO A. ERXOMENOS] he who comes from heaven (explained in the same vs. by ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐρχόμενος [hO EK TOU ERXOMENOS]) 3:31. Of the Holy Spirit πνεῦμα ἄ. ἐρχόμενον [PNEUMA A. ERXOMENON] Hm 11:21; also simply τὸ πνεῦμα τὸ ἄ. [TO PNEUMA TO A.] 11:8. ἡ δύναμις ἡ ἄ. ἐρχομένη [hH DUNAMIS hH A. ERXOMENH] 11:20. ἡ σοφία ἄ. κατερχομένη [hH SOFIA A. KAERXOMENH] Js 3:15. Also ἡ ἄ. σοφία [hH A. SOFIA] vs. 17. ἄ. εἶναι [A. EINAI] come from above Hm 9:11; 11:5; Js 1:17. Some would place 2 Cl 14:2 here, but the temporal sense seems more prob., s. 2. ἄ. δεδομένον [A. DEDOMENON] bestowed from above (i.e. by God; cp. Procop. Soph., Ep. 109 θεοῦ ἄ. ἐπινεύοντος) J 19:11. ἄ. γεννᾶσθαι [A. GENNASQAI] be born from above J 3:3, 7 (Epict. 1, 13, 3: all humans are begotten of their ancestor Zeus ἐκ τῶν αὐτῶν σπερμάτων καὶ τῆς αὐτῆς ἄ. καταβολῆς [EK TWN AUTWN SPERMATWN KAI THS AUTHS A. KATABOLHS]; Just., D. 63, 3), but. s. 4 on the wordplay in these verses (Nicodemus thinks of physical rebirth [vs. 4], but the narrator shows Jesus with another dimension in mind).② from a point of time marking the beginning of someth., from the beginning (Hippocr., VM 3; Pla.; Demosth. 44, 69; SIG 1104, 11; POxy 237 VIII, 31; En 98:5; JosAs 21:4 cod. A [p. 71, 19 Bat.]; Philo, Mos. 2, 48; Ath., R. 68, 19) παρακολουθεῖν ἄ. [PARAKOLOUQEIN A.] follow from the beginning Lk 1:3 (w. suggestion of thoroughness rather than temporal precision: LAlexander, The Preface to Luke’s Gospel, ’93, 130); cp. Ac 26:5 and s. 3. Opp. νῦν [NUN] 2 Cl 14:2 (Lghtf.).③ for a relatively long period in the past, for a long time (SIG 685, 81 and 91; 748, 2; PTebt 59, 7 and 10; Jos., Ant. 15, 250; Just. [throughout]; Ath.) προγινώσκειν ἄ. [PROGINWSKEIN A.] know for a long time Ac 26:5 (Ael. Aristid. 50, 78 K.=26 p. 525 D. ἄ. Ἀριστείδην γιγνώσκω [A. ARISTEIDHN GIGNWSKW]) beside ἀπʼ ἀρχῆς [AP’ ARXHS] vs. 4 (cp. Aelian NA 17, 40 οὐκ ἄνωθεν, οὐδὲ ἐξ ἀρχῆς [OUK ANWQEN, OUDE EC ARXHS]=not for a long time nor from of old). For Lk 1:3 s. 2.④ at a subsequent point of time involving repetition, again, anew (Pla., Ep. 2 p. 310e ἄ. ἀρξάμενος [A. ARCAMENOS]; Epict. 2, 17, 27; Jos., Ant. 1, 263; IG VII, 2712, 59; BGU 595, 5ff) ἄ. ἐπιδεικνύναι [A. EPIDEIKNUNAI] MPol 1:1. Oft. strengthened by πάλιν [PALIN] (CIG 1625, 60; Wsd 19:6) Gal 4:9.—ἀ. γεννηθῆναι [A. GENNHQHNAI] be born again J 3:3, 7 (ἄ. γεννᾶσθαι [A. GENNASQAI] in the physical sense Artem. 1, 13) is designedly ambiguous and suggests also a transcendent experience born from above (s. 1 above on these pass. fr. J). JLouw, NThSt 23, ’40, 53–56; ESjöberg, Wiedergeburt u. Neuschöpfung im paläst. Judentum: Studia Theologica 4, ’51, 44–85.—DELG s.v. ἀνά [ANA]. M-M.Arndt, W., Danker, F. W., & Bauer, W. (2000). A Greek-English lexicon of the New Testament and other early Christian literature. (3rd ed.) (92). Chicago: University of Chicago Press. georgegfsomsel Therefore, O faithful Christian, search for truth, hear truth, learn truth, love truth, speak the truth, hold the truth, defend the truth till death. – Jan Hus_________—– Original Message —-From: Stephen Walch <swalchy at thewaytoyahuweh.com>To: at lists.ibiblio.orgSent: Monday, October 1, 2007 11:27:15 AMSubject: [] Galatians 4:9νῦν δὲ γνόντες θεόν, μᾶλλον δὲ γνωσθέντες ὑπὸ θεοῦ, πῶς ἐπιστρέφετε πάλιν ἐπὶ τὰ ἀσθενῆ καὶ πτωχὰ στοιχεῖα οἷς πάλιν ἄνωθεν δουλεύειν θέλετεNUN DE GNONTES QEON MALLON DE GNWSQENTES hUPO QEOU PWS EPISTREPHETE PALIN EPI TA ASQENH KAI PTWCHA STOICHEIA OIS PALIN ANWQEN DOULEUEIN QELETEHow does one understand Paul’s usage of the word ἄνωθεν (ANQEN) in this verse? Is Paul just strengthening the usage of πάλιν (PALIN)?Stephen Walch— home page: http://www.ibiblio.org/ mailing list at lists.ibiblio.orghttp://lists.ibiblio.org/mailman/listinfo/ ____________________________________________________________________________________Luggage? GPS? Comic books? Check out fitting gifts for grads at Yahoo! Searchhttp://search.yahoo.com/search?fr=oni_on_mail&p=graduation+gifts&cs=bz

 

[] Galatians 4:9[] First Call: 11th Annual SBL E-Listers’ Meeting, Nov. 17th,20076

[] Galatians 4:9 Elizabeth Kline kline_dekooning at earthlink.net
Mon Oct 1 15:41:57 EDT 2007

 

[] Galatians 4:9 [] Galatians 4:9 On Oct 1, 2007, at 8:27 AM, Stephen Walch wrote:> νῦν δὲ γνόντες θεόν, μᾶλλον δὲ > γνωσθέντες ὑπὸ θεοῦ, πῶς > ἐπιστρέφετε πάλιν ἐπὶ τὰ ἀσθενῆ > καὶ πτωχὰ στοιχεῖα οἷς πάλιν > ἄνωθεν δουλεύειν θέλετε> > NUN DE GNONTES QEON MALLON DE GNWSQENTES hUPO QEOU PWS EPISTREPHETE > PALIN EPI TA ASQENH KAI PTWCHA STOICHEIA OIS PALIN ANWQEN DOULEUEIN > QELETE> > How does one understand Paul’s usage of the word ἄνωθεν > (ANQEN) in this verse? Is Paul just strengthening the usage of > πάλιν (PALIN)?ANWQEN – Danker 3rd ed. “Oft. strengthened by πάλιν [PALIN] (CIG 1625, 60; Wsd 19:6) Gal 4:9.” Thankyou George.Wis. 19:6 ὅλη γὰρ ἡ κτίσις ἐν ἰδίῳ γένει πάλιν ἄνωθεν διετυποῦτο ὑπηρετοῦσα ταῖς σαῖς ἐπιταγαῖς ἵνα οἱ σοὶ παῖδες φυλαχθῶσιν ἀβλαβεῖςWIS. 19:6 hOLH GAR hH KTISIS EN IDIWi GENEI PALIN ANWQEN DIETUPOUTO hUPHRETOUSA TAIS SAIS EPITAGAIS hINA hOI SOI PAIDES FULACQWSIN ABLABEISPALIN ANWQEN in Gal. 4:9 looks like it might be a Hellenistic equivalent of PALIN AUQIS[Ion. AUTIS] or AUQIS PALIN. On the other hand Alford cites Meyer in support of reading PALIN ANWQEN as equivalent to Plut. solert. anim. p959 EK NEAS AUQIS ARCHS or PALIN EX ARCHS BARN. 16:8BARN. 16:8 … KAI ELPISANTES EPI TO ONOMA EGENOMEQA KAINOI, PALIN EX ARCHS KTIZOMENOI: DIO EN TWi KATOIKHTHRIWi hHMWN ALHQWS hO QEOS KATOIKEI EN hHMIN.Barn. 16:8 καὶ ἐλπίσαντες ἐπὶ τὸ ὄνομα ἐγενόμεθα καινοί, πάλιν ἐξ ἀρχῆς κτιζόμενοι· διὸ ἐν τῷ κατοικητηρίῳ ἡμῶν ἀληθῶς ὁ θεὸς κατοικεῖ ἐν ἡμῖν.I don’t anything after H.Ridderbos and F.F.Bruce on Galatians so someone with a better library might be able to explain why Alford and Meyer’s readings are no longer in vogue.Elizabeth Kline

 

[] Galatians 4:9[] Galatians 4:9

[] Galatians 4:9 George F Somsel gfsomsel at yahoo.com
Mon Oct 1 21:19:56 EDT 2007

 

[] First Call: 11th Annual SBL E-Listers’ Meeting, Nov. 17th,20076 [] Bibles Bruce hasThe στοιχεῖα (see on v 3), it is now made plain, not only regulated the Jewish way of life under law; they also regulated the pagan way of life on the service of gods that were no gods. To be enslaved to such counterfeit deities was to be enslaved to the στοιχεῖα, and the Galatians would be enslaved to the στοιχεῖα all over again if they ‘reverted’ not to their former paganism but to Jewish religious practices. That, as Paul saw it, his Gentile readers were tending to revert to a form of religion which they had practised before their conversion to Christianity is emphasized by his repeated πάλιν…πάλιν ἄνωθεν. For all the basic differences between Judaism and paganism, both involved subjection to the same elemental forces. This is an astonishing statement for a former Pharisee to make; yet Paul makes it—not as an exaggeration in the heat of argument but as the deliberate expression of a carefully thought out position. Bruce, F. F. (1982). The Epistle to the Galatians : A commentary on the Greek text. Includes indexes. (202). Grand Rapids, Mich.: W.B. Eerdmans Pub. Co.Burton statesWieseler’s statement, “Das πάλιν, welches hier wiederum, nicht rückwärts, heisst, weist auf eine frühere Bekehrung (ἐπιστροφή) hin, nämlich auf die ihrem, v. 8 erwähnten Heidenthume gegenüber in dem νῦν δέ u. s. w. angedeutete Bekehrung von den Götzen (ἐπιστροφὴ ἀπὸ τῶν εἰδώλων) zu Gott in Christo,” escapes self-contradiction only by the expedient of supposing πάλιν to apply to ἐπιστρέφετε only, not to ἐπιστρέφετε ἐπὶ … στοιχεῖα, an interpretation which would require us to read: “How turn ye again, this time to the weak and beggarly rudiments?” The view, moreover, in support of which he resorts to this difficult expedient, viz., that Paul does not include the former heathenism of the Galatians under τὰ … στοιχεῖα compels him further to limit the effect of πάλιν ἄνωθεν in the next clause to δουλεύειν, reading in effect, “to which ye desire to be in bondage, this constituting for you a second bondage.” Such a harsh severance of verb and adverb in two successive clauses is not demanded by the usage of πάλιν and is, in fact, self-refuting. The obvious and unescapable implication of the language is that the conversion to τὰ … στοιχεῖα is a return to a state generically the same as the idol-worship under which they formerly were. Burton, E. D. W. (1920). A critical and exegetical commentary on the Epistle to the Galatians. “Appendix. Detached notes on important terms of Paul’s vocabulary”: p. 363-521. (232). New York: C. Scribner’s sons.Longenecker writes πῶς ἐπιστρέφετε πάλιν ἐπὶ τὰ ἀσθενῆ καὶ πτωχὰ στοιχεῖα, “how can you turn back again to the weak and miserable basic principles?” “How can you turn back?” is a rhetorical question that puts before the Galatian Christians a dilemma: Knowing God the Father in the intimacy established by Christ and the Spirit, how is it possible for them to want any other relationship? The use of πῶς in such questions suggests “how is it possible that” (cf. 2:14; also Rom 3:6; 6:2). The verb ἐπιστρέφω (“turn around,” “turn back”) is a technical term for either religious conversion (cf. 1 Thess 1:9; also Luke 1:16; Acts 3:19; 9:35; 11:21; 14:15; 15:19; 26:18, 20; passim) or religious apostasy (cf. 2 Peter 2:21–22). Its use here in the present tense indicates that the Galatians’ action of apostatizing was then in progress (cf. v 10; also Comment at 1:6 and 5:2–4).Longenecker, R. N. (2002). Vol. 41: Word Biblical Commentary : Galatians. Word Biblical Commentary (180). Dallas: Word, Incorporated.And long ago Martin Luther wroteHe reproveth the Galatians therefore, because they would be in bondage to the law again, which doth not take away sins, but increaseth them. For whilst a sinner, being weak and poor himself, seeketh to be justified by the law, he findeth nothing in it but weakness and poverty itself. And here two sick and feeble beggars meet together, of whom the one is not able to help and heal the other, but rather molesteth and troubleth the other. Luther, M. (1997). Commentary on Galatians. Translation of In Epistolam S. Pauli ad Galatas … commentarius.; Reprint of the 1839 ed. published by B. Blake, London, under the title: A commentary on Saint Paul’s Epistle to the Galatians. (Ga 4:10). georgegfsomsel Therefore, O faithful Christian, search for truth, hear truth, learn truth, love truth, speak the truth, hold the truth, defend the truth till death. – Jan Hus_________—– Original Message —-From: Elizabeth Kline <kline_dekooning at earthlink.net>To: Stephen Walch <swalchy at thewaytoyahuweh.com>Cc: at lists.ibiblio.orgSent: Monday, October 1, 2007 3:41:57 PMSubject: Re: [] Galatians 4:9On Oct 1, 2007, at 8:27 AM, Stephen Walch wrote:> νῦν δὲ γνόντες θεόν, μᾶλλον δὲ > γνωσθέντες ὑπὸ θεοῦ, πῶς > ἐπιστρέφετε πάλιν ἐπὶ τὰ ἀσθενῆ > καὶ πτωχὰ στοιχεῖα οἷς πάλιν > ἄνωθεν δουλεύειν θέλετε> > NUN DE GNONTES QEON MALLON DE GNWSQENTES hUPO QEOU PWS EPISTREPHETE > PALIN EPI TA ASQENH KAI PTWCHA STOICHEIA OIS PALIN ANWQEN DOULEUEIN > QELETE> > How does one understand Paul’s usage of the word ἄνωθεν > (ANQEN) in this verse? Is Paul just strengthening the usage of > πάλιν (PALIN)?ANWQEN – Danker 3rd ed. “Oft. strengthened by πάλιν [PALIN] (CIG 1625, 60; Wsd 19:6) Gal 4:9.” Thankyou George.Wis. 19:6 ὅλη γὰρ ἡ κτίσις ἐν ἰδίῳ γένει πάλιν ἄνωθεν διετυποῦτο ὑπηρετοῦσα ταῖς σαῖς ἐπιταγαῖς ἵνα οἱ σοὶ παῖδες φυλαχθῶσιν ἀβλαβεῖςWIS. 19:6 hOLH GAR hH KTISIS EN IDIWi GENEI PALIN ANWQEN DIETUPOUTO hUPHRETOUSA TAIS SAIS EPITAGAIS hINA hOI SOI PAIDES FULACQWSIN ABLABEISPALIN ANWQEN in Gal. 4:9 looks like it might be a Hellenistic equivalent of PALIN AUQIS[Ion. AUTIS] or AUQIS PALIN. On the other hand Alford cites Meyer in support of reading PALIN ANWQEN as equivalent to Plut. solert. anim. p959 EK NEAS AUQIS ARCHS or PALIN EX ARCHS BARN. 16:8BARN. 16:8 … KAI ELPISANTES EPI TO ONOMA EGENOMEQA KAINOI, PALIN EX ARCHS KTIZOMENOI: DIO EN TWi KATOIKHTHRIWi hHMWN ALHQWS hO QEOS KATOIKEI EN hHMIN.Barn. 16:8 καὶ ἐλπίσαντες ἐπὶ τὸ ὄνομα ἐγενόμεθα καινοί, πάλιν ἐξ ἀρχῆς κτιζόμενοι· διὸ ἐν τῷ κατοικητηρίῳ ἡμῶν ἀληθῶς ὁ θεὸς κατοικεῖ ἐν ἡμῖν.I don’t anything after H.Ridderbos and F.F.Bruce on Galatians so someone with a better library might be able to explain why Alford and Meyer’s readings are no longer in vogue.Elizabeth Kline ____________________________________________________________________________________Check out the hottest 2008 models today at Yahoo! Autos.http://autos.yahoo.com/new_cars.html

 

[] First Call: 11th Annual SBL E-Listers’ Meeting, Nov. 17th,20076[] Bibles

People who read this article also liked:

[AuthorRecommendedPosts]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.