Hebrews 11:28

PEPOIHKEN In Heb. 11 28

Phil 1:28 hHTIS Iver Larsen iver_larsen at sil.org Wed Jan 9 03:31:37 EST 2002   Question about Manuscripts digest: January 08, 2002 > >> >Phil 1:27-18 hOTI STHKETE EN hENI PNEUMATI, MIAi YUCHi SUNAQLOUNTES THi> >PISTEI TOU EUAGGELIOU KAI MH PTUROMENOI EN MHDENI hUPO TWN ANTIKEIMENWN,> >hHTIS ESTIN AUTOIS ENDEIXIS APWLEIAS> >> >Does hHTIS refer…

Revelation 22:11

Rev. 22 11 And 3rd Person Imperatives

Rev. 22:11 and 3rd person imperatives boyd at huxcomm.net boyd at huxcomm.net Thu Oct 18 18:57:21 EDT 2001   What Do We Make of CWRIS and ANDRES? Greek Courses Online I’ve had a lingering question about 3rd person imperatives, which was further kindled by Revelation 22:11. Here’s the text:hO ADIKWN ADIKHSATW ETI KAI hO hRUPAROS…

Matthew 11:28

Matt 11 28 30 Chiasm Or Parallelism

Matt 11:28-30 chiasm or parallelism? Steve Long steve at allegrographics.com Mon May 17 13:44:55 EDT 1999   Luke 13.2,4 (was Re: aramaic influence) Luke’s Semitic Style Is there a chiasm or parallelism happening here?DEUTE PROS ME PANTES OI KOPIONTES KAI PEFORTISMENOI KAGW ANAPAUSW UMASARATE TON ZUGON MOU EF UMAS KAI MAQETE AP EMOUOTI PRAUS EIMI…

1 Corinthians 12 7

1 Corinthians 12 7 11 And Spiritual Gifts Manifestations

[] 1 Corinthians 12:7-11 and spiritual gifts/manifestations Kuzus at aol.com Kuzus at aol.com Wed Jul 23 20:29:00 EDT 2003 [] Septuagint translated by Sir Lancelot C.L. Brenton [] Re: 1 Corinthians 12:7-11 and spiritual gifts/manifestations [] Septuagint translated by Sir Lancelot C.L. Brenton[] Re: 1 Corinthians 12:7-11 and spiritual gifts/manifestations [] Re: 1 Corinthians 12:7-11…

Luke 19:11

Luke 19 11 And Grammatical Marking

Luke 19:11 and grammatical marking Mike Sangrey msangrey at BlueFeltHat.org Thu Apr 18 14:50:13 EDT 2002   Greek computer programs (plus learning strategy for first-year Greek) Luke 19:11 and grammatical marking AKOUONTWN DE AUTWN TAUTA PROSQEIS EIPEN PARABOLHN DIA TO EGGUS EINAIIEROUSALHM AUTON KAI DOKEIN AUTOUS hOTI PARAXRHMA MELLEI hH BASILEIA TOUQEOU ANAFAINESQAIWhat I’m really…

John 11:35

John 11 35

John 11:35 Steve Long steve at allegrographics.com Wed Jun 17 12:11:15 EDT 1998   Hebrews 6:6-PARASEPONTAS Marcan Leitmotifs (was: Mark 2:23b) A non-text attachment was scrubbed…Name: not availableType: text/enrichedSize: 2260 bytesDesc: not availableUrl : http://lists.ibiblio.org/pipermail//attachments/19980617/603debc8/attachment.bin   Hebrews 6:6-PARASEPONTASMarcan Leitmotifs (was: Mark 2:23b) John 11:35 Steve Long steve at allegrographics.com Wed Jun 17 12:11:15 EDT 1998…

Hebrews 11:1

Hebrews 11:11

[] Newbie / Lurker question on Hebrews 11:1 DE astransitional conjunction Kenneth Bent ken at cotr.com Wed Aug 25 11:24:59 EDT 2010   [] Inscriptions [] Newbie / Lurker question on Hebrews 11:1 DE as transitional conjunction Hebrews 11:1 εστιν δε πιστις ελπιζομενων υποστασις πραγματων ελεγχος ου βλεπομενων1 ESTIN DE PISTIS ELPIZOMENWN UPOSTASIS PRAGMATWN ELEGXOS…