Skip to content

Tag Archives: ephesians

Matthew 12:40

05-Sep-17

Just wondering if Matthew 12:40 (ὥσπερ γὰρ ἦν Ἰωνᾶς ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας, οὕτως ἔσται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας) could be translated this way:

For the Son of Man will be in the heart of the earth for three days and three nights for the same reason that Jonah was in the belly of the fish for three days and three nights.

Jeffrey

Statistics: Posted by jgibson000 — June 22nd, 2017, 4:36 pm


2 Peter 3:10

17-Aug-17
Jonathan Robie wrote:

May 23rd, 2017, 3:06 pm

Stirling Bartholomew wrote:

May 23rd, 2017, 3:00 pm

Got a good laugh out of that. The suggestion assumes that I know enough coptic to correct the auto parsing mistakes.

Are you copting out?

Yeah, my objective with Sahidic is even less ambitious than a similar project with Syriac. I thought it would be useful to look at the architecture of the language and see to what extent the versions could be trusted in textual criticism. I thought it would be about as difficult as Syriac coming from Hebrew. I was wrong.

Statistics: Posted by Stirling Bartholomew — May 23rd, 2017, 3:11 pm


Mark 16:1

02-Aug-17
Stephen Carlson wrote:

April 17th, 2017, 11:59 pm

Jonathan Robie wrote:

April 17th, 2017, 8:12 pm

I am a concrete thinker, so part of what I am looking for is a clear understanding of the relationship between the topics at various levels – the sentence topic and the discourse topic in this passage, for instance.

As far as I can tell, there’s no simple relation between the two. They’re different things. The fact that they share the term “topic” seems to be creating expectations they are more closely related, but they are not.

I really do think I’ve heard some other people imply that there is a closer relationship than that, but those people may be confused too.

Stephen Carlson wrote:

April 17th, 2017, 11:59 pm

Lambrecht’s books has been very popular and influential. He provides (his own) definitions for topic and focus. It is similar to what Levinsohn is doing, but not identical. I think Levinsohn follows Simon Dik more (whom I haven’t read). So does Helma Dik.

I have Simon Dik’s book. It is very clearly written, I should work my way through it.

Stephen Carlson wrote:

April 17th, 2017, 11:59 pm

Levinsohn has actually published quite a bit. To understand him, that’s the first and best place to go. His coursebook, though dated, lays out several of the concepts, but he’s been updating them in other publications. Many of these are on his website. If you can read Spanish, you may find his introduction to his Galatians analysis helpful.

Thanks, I’ll look there. My … Spanish … is not great. But that kind of technical Spanish may or may not be possible.

Statistics: Posted by Jonathan Robie — April 18th, 2017, 10:19 am


2 John 11

28-Jul-17
Stephen Hughes wrote:

April 20th, 2017, 1:09 am

How difficult is it to make concordance list this into one with verse-either-side or paragraph contexts? Looking them up one by one and finding the element mentioned is tedious.

Here’s one way you could do that: use a text editor to make lists of verses like this:

CODE:

Luke 19:23; John 17:6; John 17:8

Now use a site like Biblegateway that allows you to specify more than one verse at the same time. Here is the format for the URL you need:

CODE:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke 19:23; John 17:6; John 17:8&version=SBLGNT

Or you can enter the list of verses into their text box and select SBLGNT, if you prefer. Please start a new thread if you want to discuss the results of that, or put it into your moieties thread.

Statistics: Posted by Jonathan Robie — April 20th, 2017, 6:16 am


Ephesians 2:12

09-Jul-17

Mr. Conrad,

I tend to agree with you.

Added to that is that Paul calls what is happening a “mystery.” The 10 Northern Tribes being brought back into the “fold” (2 sticks becoming one, Ezekiel 37) would not have been a mystery since their Scriptures clearly expressed what would happen.

Thank you for the response. I appreciate it.

Dustin Curlee

Statistics: Posted by dcurlee — December 21st, 2013, 5:17 pm


Ephesians 2:8

18-Mar-17

I have a question about how to understand the significance in Ephesians 2:8 of using the periphrastic phrase ESTE SESWSMENOI rather than SESWSQE. What I remember from my teachers was that these were roughly equivalent; the only difference might be in emphasis. In both statements, we are to understand a perfect (or stative) aspect: you […]

Acts 17:28

19-Jan-17

Is any body interested to work through maybe a hundred lines of this is some form or another in this thread?

Here are the first four lines that set the background for the Biblical quote (together with a few pointers that I think might be helpful):

Aratus Solensis, Phaenomena, 1-4 wrote:ἐκ Διὸς ἀρχώμεσθα, τὸν οὐδέποτ᾽ ἄνδρες ἐῶμεν
ἄρρητον: μεσταὶ δέ Διὸς πᾶσαι μὲν ἀγυιαί,
πᾶσαι δ᾽ ἀνθρώπων ἀγοραί, μεστὴ δὲ θάλασσα
καὶ λιμένες: πάντη δὲ Διὸς κεχρήμεθα πάντες.

ἀρχώμεσθα – let’s begin hortative subjunctive, ie. an invitation to join somebody in an action or endeavour that thay are undertaking or planning to undertake
τὸν … ἐάω … ἄρρητον – I let him be …, I am leaving him to be … a verb with two accusatives
ἄρρητος – not spoken of In speaking of his rapture, the Apostle uses ἄρρητος to describe what he heard in heaven – 2 Corrinthians 12:4 ὅτι ἡρπάγη εἰς τὸν παράδεισον, καὶ ἤκουσεν ἄρρητα ῥήματα, ἃ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι.
μεστός – (stuffed) full adjective + genitive of what sth is filled with. It is used in the NT and survives into Modern Greek.
ἀγοραί – markets where people mean for commerce and social interaction, or the interactions that take place
Διὸς – of Zeus the meaning is the pantheistic all pervading world-soul, rather than the fickle olympian
ἀγυιαί – streets, highways a mostly Epic word that does not survive into Modern Greek
λιμήν – harbour the word is third declension masculine. It is used three times in the New Testament. As an illustration of the Modern Greek diglossia, it survives into literary Modern Greek as λιμένας, and has developed into colloquial Modern Greek as λιμάνι.
πάντη – in every way, altogether An adverbial form. It is used by Luke in Acts 24:2-3, Κληθέντος δὲ αὐτοῦ, ἤρξατο κατηγορεῖν ὁ Τέρτυλλος λέγων, Πολλῆς εἰρήνης τυγχάνοντες διὰ σοῦ, καὶ κατορθωμάτων γινομένων τῷ ἔθνει τούτῳ διὰ τῆς σῆς προνοίας, 3 πάντῃ τε καὶ πανταχοῦ ἀποδεχόμεθα, κράτιστε Φῆλιξ, μετὰ πάσης εὐχαριστίας.
κεχρήμεθα – we long for (From LSJ χράω) in pf. κέχρημαι (with pres. sense) c. gen., desire, yearn after, the usual sense in Ep.

Any responses, translations or queries for me or the greater brains trust?

Statistics: Posted by Stephen Hughes — May 20th, 2017, 3:44 am