1 Corinthians 16:18

1 Corinthians 16:18

1 Cor 6:18 Trevor and Margaret Nicholls tmjpbn at ihug.co.nz Sat Oct 2 17:11:54 EDT 1999   Mt 5:32, 19:9, MH, EI MH, PAREKTOS 1 Cor 6:18 Hi1 Cor 6:18 FEUGETE THN PORNEIAN PAN AMARTHMA O EAN POIHSH ANQRWPOS EKTOS TOU SWMATOS ESTIN O DE PORNEUWN EIS TO IDION SWMA AMARTANEIWhat a tricky verse (apart…

Hebrews 2:9

New Testament • Re: Heb 2:9

Here is the accented text to help those who are still struggling learning the language:

Heb 2.8-10: 8 πάντα ὑπέταξας ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτοῦ. ἐν τῷ γὰρ ὑποτάξαι [αὐτῷ] τὰ πάντα οὐδὲν ἀφῆκεν αὐτῷ ἀνυπότακτον. Νῦν δὲ οὔπω ὁρῶμεν αὐτῷ τὰ πάντα ὑποτεταγμένα· 9 τὸν δὲ βραχύ τι παρʼ ἀγγέλους ἠλαττωμένον βλέπομεν Ἰησοῦν διὰ τὸ πάθημα τοῦ θανάτου δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφανωμένον, ὅπως χάριτι θεοῦ ὑπὲρ παντὸς γεύσηται θανάτου. 10 Ἔπρεπεν γὰρ αὐτῷ, διʼ ὃν τὰ πάντα καὶ διʼ οὗ τὰ πάντα, πολλοὺς υἱοὺς εἰς δόξαν ἀγαγόντα τὸν ἀρχηγὸν τῆς σωτηρίας αὐτῶν διὰ παθημάτων τελειῶσαι.

Nestle, E., Nestle, E., Aland, B., Aland, K., Karavidopoulos, J., Martini, C. M., & Metzger, B. M. (1993). The Greek New Testament (27th ed.) (565). Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft.

Concerning the comment

“The crowning with glory and honour must, on any natural rendering of the Greek, precede the death.” (A Nairne)

The participle in the phrase δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφανωμένον is perfect (= it has already happened in the writer’s viewpoint and the state continues), but it’s (ἐστεφανωμένον) head/referent is not τὸ πάθημα, but rather βλέπομεν Ἰησοῦν . . .ἐστεφανωμένον. “We see him who has been crowned in glory and honour.”

Statistics: Posted by Louis L Sorenson — January 16th, 2014, 11:07 am


John 20:25

John 20:25 Nail Print
Stephen Hughes wrote:
What logic or syntactic knowledge could / should be applied here to determine whether οὐ μὴ πιστεύσω is aorist subjunctive or future?

John 20:25 wrote:ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὴν χεῖρά μου εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ μὴ πιστεύσω.

If, as I assume (perhaps wrongly) that you’re asking about how usage may be changing in Hellenistic Greek of the period in which this was composed, it’s an interesting question. We know that the future indicative was used in the LXX formulation of the commandments of the Decalogue, where older Greek might have used μή or οὐ μή with a subjunctive. In the 1st sg. forms we don’t know if the -ω is indicative or subjunctive. I don’t have access to Muraoka, but I wonder what he has to say about forms such as these. Another question is whether this author (or other NT authors) have learned their Greek in a school or where and how they have learned it. Do the ancient grammarians like Apollonius Dyscolus have anything useful to say on an issue like this? If an author did not learn to speak and write Greek in a school but reproduces what he has seen and heard spoken, how would he understand the grammar of it?

Statistics: Posted by cwconrad — December 15th, 2016, 9:33 am


Matthew 24:14

New Testament • Re: Greek words rendered as “end” at Mt 24:14; 28:20
Vladislav Kotenko wrote:
Hello,

Could anyone please tell me whether there is a difference between Greek words τέλος (tel’-os) and συντελείας (soon-tel’-i-ah) used at Matthew 24:14 and 28:20 respectively? Can they refer to the same thing? Do they have the same derivation?

Kind regards,
Vlad Kotenko

If you are asking whether τὸ τέλος and ἡ συντελεία τοῦ αἰῶνος in Matthew 24:14 and 28:20 respectively refer to the same point of time prophetically, the simple answer is yes. τὸ τέλος and ἡ συντελεία τοῦ αἰῶνος are used interchangeably in vv. 3, 6 and 14 in Matthew 24. Since ἡ συντελεία τοῦ αἰῶνος has a uniform meaning throughout the New Testament, we have the equation τὸ τέλος in Matthew 24:14 = ἡ συντελεία τοῦ αἰῶνος in Matthew 28:20.

However, τέλος in the NT is not always identical with ἡ συντελεία τοῦ αἰῶνος , even in a prophetic context. Mt. 24:13-14 reads

13ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται. 14καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ εἰς μαρτύριον πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν, καὶ τότε ἥξει τὸ τέλος.

The second τέλος is the equivalent of ἡ συντελεία τοῦ αἰῶνος but the first τέλος is not. It rather refers to the end of the earthly life of each believer (cf. John 13:1: Πρὸ δὲ τῆς ἑορτῆς τοῦ πάσχα εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἦλθεν αὐτοῦ ἡ ὥρα ἵνα μεταβῇ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου πρὸς τὸν πατέρα, ἀγαπήσας τοὺς ἰδίους τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ εἰς τέλος ἠγάπησεν αὐτούς, where τέλος refers to the end of Jesus’ earthly life).

Statistics: Posted by leonardjayawardena — July 7th, 2014, 12:48 am


Acts 26:16

New Testament • Re: Acts 26:16b-17: The antecedent of the relative pronoun

Stephen, perfect explanation. I got it.
In the case of Acts 26:16b-17, I should have known that
the relative pronoun, as an anaphoric pronoun like “this”, “that”, “it”, “they”, etc,
can refer to anything that has been introduced to the context so far,
as long as the reader can identify the referent.

I should have remembered the class I once took about “discourse analysis” ^^

Moon Jung

Statistics: Posted by moon — June 10th, 2014, 5:20 am


Acts 19:18

New Testament • Re: Acts 19.18 ἤρχοντο
Louis L Sorenson wrote:
Stephen wrote

συμφέρω in the next verse suggests movement.

.

Yes, that is what I thought. Movement is surely involved because they all brought their magical books to the same pile to burn.
But I also think ‘ἦλθον ὀμολογούμενοι’ is odd. It’s missing something (εἰς, πρός, κτλ. The default usage is like Mk 1.45 ἐξῆλθον ἐκ τῆς πόλεως καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτόν.). Perhaps the problem (where I’m led astray) is the English use where ‘began’ has to be a modal auxiliary verb.

Carl wrote:

And to underscore that, wouldn’t an imperfect for ἄρχομαι here be odd? “They kept on beginning”?

But cf. Thucydides 1.25.4

(ᾗ
καὶ μᾶλλον ἐξηρτύοντο τὸ ναυτικὸν καὶ ἦσαν οὐκ ἀδύνατοι·
τριήρεις γὰρ εἴκοσι καὶ ἑκατὸν ὑπῆρχον αὐτοῖς ὅτε ἤρχοντο
πολεμεῖν),

— would not we read that as ‘when they began to fight’? or is it ‘when they came to the fight’?

But then again, Luke likes to be ambiguous where he can. There are no textual variants here – so I guess I would go with the traditional rendering. For those who are trying to recreate a spoken Koine, this may be an example to avoid or rule to follow. i.e. use the aorist of ἄρχομαι with the infinitive, not the imperfect.

(1) Thucydides’ account of the buildup to the Peloponnesian War is vivid in its description of the ongoing process, and the imperfects contribute to that: “And they kept outfitting the fleet all the more (and they were not wanting in military might: in fact, they had a hundred and twenty triremes at the time when they were just starting hostilities.”

(2) Luke’s description of this process is vivid too, although I don’t personally think it’s ambiguous. I’m reminded of vivid literary descriptions of Savonarola’s great conflagration of books in Florence’s Piazza della Signoria. Awesome and frightening, as is the course of events in Ukraine right now.

Statistics: Posted by cwconrad — March 2nd, 2014, 10:37 am


1 Timothy 6:12

New Testament • Re: Change of tense – what effect does it have:  1Tim 6,12
Barry Hofstetter wrote:

Peter Streitenberger wrote:Dear friends,

Ἀγωνίζου τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς πίστεως, ἐπιλαβοῦ τῆς αἰωνίου ζωῆς, (1Tim 6,12) – why is the first imperative in the present tense and the second in the Aorist? Is it a call to an ongoing fight of faith and a grasping of eternal live seen as a singe event (if so is it already done or a future event – I mean the grasping).
Thanks !
Peter

I would see the force of ἐπιλαβοῦ as “grasp,” “seize firmly.” In my mind the aorist imperative simply looks at the action as a whole, and I wonder if this isn’t really an aktionsart issue?

When I was a kid many, many moons ago (later 1940’s), a popular ditty was “You’ve got to accentuate the positive, eliminate the negative, latch on to the affirmative, don’t mess with Mr. Inbetween.” “Latch on to” seems to me perfect colloquial English idiom for ἐπιλαβέσθαι — “get a firm grip on.”

Statistics: Posted by cwconrad — May 22nd, 2014, 2:42 pm


John 13:35

New Testament • Re: Joh 13,35 literal rendering…

Wow, talk about a newb mistake. ἐμοί is the correct accentuation for the emphatic form of the dative pronoun and the nominative plural of ἐμός. The circumflex is used with the genitive of the emphatic, ἐμοῦ… So much for my reputation for absolute infallibility…. hahahaha, I crack myself up!

Statistics: Posted by Barry Hofstetter — June 17th, 2014, 3:32 pm


1 John 2:6

New Testament • Re: 1 John 2:6. Where does the comma go?

καθὼς is correlative to the deictic adverb οὕτως which somewhat clumsily follows it, instead of preceding it. A more natural rendering would be as follows:

ὁ λέγων ἐν αὐτῷ μένειν ὀφείλει οὕτως, καθὼς ἐκεῖνος περιεπάτησεν, καὶ αὐτὸς [οὕτως] περιπατεῖν.
He who says that he abides in him should thus, as he walked, also himself walk.

Statistics: Posted by Robert Crowe — November 15th, 2016, 10:49 pm


John 17:5

New Testament • Re: Jn 17:5 position of παρὰ σοί

cwconrad asked, “Am I alone in finding the position of παρὰ σοί here strange?” Information available at, inter alia, newadvent.org, indicates you’re not alone.

In several English translations of patristic allusions related to John 17:5, Irenaeus, Novatian, and Origen put παρὰ σοί in front of πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι. Also, Ignatius omitted παρὰ σοί, and Hippolytus left out the phrase πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ σοί.

Statistics: Posted by Pat Ferguson — March 8th, 2014, 6:54 pm


Mark 3:1

New Testament • Re: Two Questions about Mark 3:1-3
Wes Wood wrote:
Thanks for the responses the indirect question makes perfect sense. And the second part I don’t have a problem with either. I am meaning authorial foreshadowing inside the pericope, however. Nothing more than the author tipping his hand to what is going to happen in the narrative.

It’s a completely ordinary phrase as Timothy pointed out. It is easy to find its usage as simply “arise” in places like Mat 2:13, 9:19 26:46, Mark 10:49 14:42,. It clearly implies rising from a settled position, but nothing more. In fact, Luke 6:8 makes very clear what “εγειρε”/”εγειραι” in Mark 3:3 means.

Statistics: Posted by David Lim — June 17th, 2014, 7:18 am


John 12:29

New Testament • Re: Perfects in John 12:29f.
Stephen Carlson wrote:
OK. Having checked now Brown commentary, such an appendix was not to be. (There was one on Johannine vocabulary, though, and his use of synonyms.).

It’s been years since I looked at that. I do remember the appendix on Johannine vocabulary, but I also remember a discussion of Johannine use of the perfect; it may have been within the commentary itself with regard to some particular interesting usage of perfect tense.

Statistics: Posted by cwconrad — May 9th, 2014, 7:54 am


Matthew 1:18

New Testament • Re: article on μητρὸς in Mat 1.18
Doug Dinnsen wrote:
τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας in Mat 1.18

Since Mary was just mentioned in verse 16, the article here could be understood as an article of previous reference, “His [previously-mentioned] mother Mary”.

Wouldn’t that argument work better if Μαρίας had the article rather than μητρός?

Statistics: Posted by Stephen Carlson — September 9th, 2016, 11:15 pm


2 Thessalonians 3:11

New Testament • Re: 2 Thes. 3:11 Is this humour?μηδὲν ἐργαζομένους, ἀλλὰ περ
Robert Crowe wrote:
There is a remarkable contradiction here with the Hindu ideal, where doing nothing is promoted as a way of attaining nirvana. “When we are doing something, we are only ever doing one thing; but when we’re doing nothing, we are doing absolutely nothing.”
cwconrad wrote:
In a slightly different context, I think of Cicero’s claim that he’s always felt he should be engaged in some megotium or else in some “honorable” form of otium (I think that’s the opening of De Oratore) “Leisure” is too easily associated with “laziness” or moral weakness, “idleness” — “the devil’s workshop.” The final stanza of Catullus’ recreation of Sappho’s grand litany of erotic envy sermonizes about the same “devil’s workshop” otium, μηδὲν ἐργάζεσθαι:

Catullus 5 wrote:otium, Catulle, tibi molestumest;
olio exsultas nimiumque gestis.
otium reges pries et beatas
perdidit urbes

That’s impossible to do justice to; it’s something like, “Your problem, Catullus, is having nothing to do; you’re overindulging, bloated on idleness; having nothing to do has been the ruination of monarchs and civilizations.”

If Standard Average European (SAE) was a reference to a Kulturbund rather than a Sprachbund, we would be able see quite clearly at least from the above statements that Ancient India was not part of the region. :lol:

The area covered by the Roman Empire politically, and the area influenced by Roman culture continues to foster the values of Roman society and civilisation, and those value seem familiar to us. In other words, it seems that the authour if 2 Thessalonians was working with a recognised sentiment, rather than introducing a wholly novel concept.

Statistics: Posted by Stephen Hughes — August 16th, 2016, 12:30 am


Romans 4:11

New Testament • Romans 4:11

The relevant text: καὶ σημεῖον ἔλαβεν περιτομῆς, σφραγῖδα τῆς δικαιοσύνης τῆς πίστεως τῆς ἐν τῇ ἀκροβυστίᾳ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν πατέρα πάντων τῶν πιστευόντων δι’ ἀκροβυστίας, εἰς τὸ λογισθῆναι [καὶ] αὐτοῖς [τὴν] δικαιοσύνην,

My question concerns the last prepositional phrase εἰς τὸ λογισθῆναι [καὶ] αὐτοῖς [τὴν] δικαιοσύνην, The first prepositional phrase used the same construction, the preposition eis with the articular infinitive. The first phrase would seem to express the purpose of God in making Abraham the father of all who believe. Should the second phrase be understood as purpose or result, or is there some overlap in the two? Should the second phrase be applied to all those who believe, or should it be construed as the first phrase with the purpose of God. If the former, unbelievers would want to believe (one supposes) for the purpose of being imputed righteousness, but the fact that they do believe indicates that as a result they are imputed righteousness.

Thanks in advance,

Statistics: Posted by ronsnider1 — July 16th, 2014, 12:04 pm


Luke 21:21

New Testament • Re: Lk.21:21 and Asclep.Tact.1.3 ἐν μέσῳ as middle ground
Stephen Hughes wrote:
εἰς τὸ μέσον means “and become the middle”, “so everybody can see you”, i.e. there is a reorientation of direction of the people looking on, a new middle

Perhaps “focus” is a way of expressing a movable middle in English, “He stood up into focus.”, or more wordily expressed, “He stood up for to make himself the centre of everyone’s attention.”

Statistics: Posted by Stephen Hughes — February 1st, 2017, 3:31 am


Mark 8:5

New Testament • Re: Word order in Mark 8:5 Πόσους ἔχετε ἄρτους;
MAubrey wrote:

September 22nd, 2017, 12:52 pm

It would be more difficult to explain its position if it were moved forward.

The synoptic parallel provides one an opportunity to do that.

Matthew 15:34 wrote:Καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Πόσους ἄρτους ἔχετε;

Statistics: Posted by Stephen Hughes — September 22nd, 2017, 3:07 pm